پروژه های آب و فاضلاب روستاهای استان مازندران

نظارت بر عملیات اجرایی شامل موارد زیر می باشد

۲۰۰ کیلومتر خط انتقال آب
۱۰۰۰ کیلومتر شبکه داخلی توزیع آب
۵۰ باب مخازن بتنی ذخیره آب
۴۰ باب ایستگاه پمپاژ آب
حفر و تجهیز ۶۰ حلقه چاه