پروژه های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح استان گیلان

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی به صورت کانال بتنی (ذوزنقه ای) به طول ۱۱۴۰۰ متر و کانال باکس بتنی به طول ۱۰۰۰ متر در سطح روستاهای غرب گیلان

  • پروژه های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی
  • پروژه های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی
  • پروژه های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی
  • پروژه¬های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی