نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی در استان گیلان
نظارت کارگاهی بر ۱۲۰۰ کیلومتر شبکه و خط تغذیه، ۲۰۰۰۰ فقره انشعابات و ایستگاه های مربوط