ردیف عنوان بخشنامه دانلود
۱ فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال ۱۳۹۶
۲ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۶
۳ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۶
۴ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶
۵ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶
۶ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶
۷ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۶
۸ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۶
۹ شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سال ۱۳۹۵
۱۰ دستورالعمل نحوه تعدیل احاد بهای پیمان ها
۱۱ ضریب های منطقه ای امور پیمانکاری