پروژه های آبیاری و زهکشی منطقه مرکزی گیلان
احداث بند انحرافی و سردهنه سازی انهار جهت آب زراعی شهرستان رشت (شیجان خمام- شکار اسطلخ- سده کوچصفهان)
لوله گذاری و تأمین آب زراعی به روستای آتشگاه شهرستان رشت
دیواره سازی و گابیون بندی انهار شهرستان رشت (گیشه دمرده)
سردهنه سازی و دریچه گذاری نهر شمام رودبار