ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب نهایی ۴۵۰ متر مکعب در روز و فرآیند تصفیه فاضلاب USBF می باشد که با حذف آلاینده ها، پساب تصفیه فاضلاب قابل تخلیه به آب های سطحی است. این پروژه در یک روستا انجام شده و شامل ۱۰۰ فقره انشعابات فاضلاب، ۲ باب ایستگاه پمپاژ داخل شبکه، ۲۰۰ منهول و ۱۳ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب است.
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب نهایی ۳۰۰ متر مکعب در روز و فرآیند تصفیه فاضلاب USBF می باشد که با حذف آلاینده ها، پساب تصفیه فاضلاب قابل تخلیه به آب های سطحی است. این پروژه در دو روستای پاشاکی بالا و پاشاکی پایین انجام شده و شامل ۱۵۰ فقره انشعابات فاضلاب، ۱ باب ایستگاه پمپاژ داخل شبکه، ۱۳۰ منهول و ۱۴/۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب است.