ردیف عنوان بخشنامه دانلود
۱  مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، نشریه شماره ۱-۴۷۱
۲ مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، نشریه شماره ۲-۴۷۱
۳  مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی، نشریه شماره ۳-۴۷۱
۴  مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی، نشریه شماره ۴-۴۷۱
۵  مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی، نشریه شماره ۵-۴۷۱
۶ دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری، نشریه شماره ۵۱۷
۷ راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، نشریه شماره ۵۲۰
۸ راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها ، نشریه شماره ۵۲۹
۹ فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی ، نشریه شماره ۵۶۶
۱۰ مدیریت ریسک در پروژه ها، نشریه شماره ۶۵۹
۱۱ دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب، ضابطه شماره ۶۷۳
۱۲ ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب، ضابطه شماره ۶۸۷
۱۳ راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها، ضابطه شماره ۶۸۸
۱۴ راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی، ضابطه شماره۶۸۹
۱۵ موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری ، نشریه ۳۱۰۱
۱۶ شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات فنی، اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی طرح های فاضلاب شهری، نشریه شماره ۳۱۲۳۱
۱۷ ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی، بازنگری نشریه ۱۲۳
۱۸ مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره ۱۰۸ (تجدید نظر اول)
۱۹ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد اول: ژئودزی و ترازیابی، نشریه شماره ۱-۱۱۹
۲۰ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد دوم: نقشه برداری هوائی (کلیات)، نشریه شماره ۲-۱۱۹
۲۱ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)، نشریه شماره ۳-۱۱۹
۲۲ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)، نشریه شماره ۴-۱۱۹
۲۳ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد پنجم: میکروژئودزی، نشریه شماره ۵-۱۱۹
۲۴ دستورالعمل های همسان نقشه برداری، جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری، نشریه شماره ۶-۱۱۹
۲۵ ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی، نشریه شماره ۲۸۱
۲۶ مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری، نشریه شماره۳۰۳
۲۷ راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب ، نشریه شماره ۳۴۷
۲۸ راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب ، نشریه شماره ۴۳۶
۲۹ معرفی ماشین آلات عمرانی، نشریه شماره ۴۴۶
۳۰ مدیریت عمرانی در کارگاههای عمرانی ، نشریه شماره ۴۴۷
۳۱ مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی ، نشریه شماره ۴۴۸
۳۲ مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی، نشریه شماره ۴۴۹
۳۳ تبیین مفاهیم آیین نامه خرید خدمات مشاوره- شماره یک
۳۴ آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
۳۵ موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی
۳۶ دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران
۳۷ آیین نامه خرید خدمات مشاوره
۳۸ دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
۳۹ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
۴۰ فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
۴۱ فرم گردش کار انتخاب مشاور
۴۲ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۶
۴۳ تعرفه خدمات نقشه برداری
۴۴ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۳۹۳
۴۵ قانون برگزاری مناقصات
۴۶ دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال ۱۳۹۶
۴۷ دستورالعمل ضوابط عمومی و مشترک کارگاه های خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شود
۴۸ دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت
۴۹ دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
۵۰ فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای فاضلاب و آبهای سطحی، نشریه شماره ۴۳۵
۵۱ ضریب های منطقه ای حقوق عوامل نظارت کارگاهی