پروژه نظارت بر ساخت و نصب مخزن

  در محل بیمارستان رسول اکرم

تحت نظارت شرکت مهندسین مشاور  شهرآب خزر
و پیمانکاری ابنیه و تاسیسات موظف   به کارفرمایی بیمارستان رسول اکرم
زیر نظر   سازمان تامین اجتماعی
 در تاریخ۱۳۹۸/۴/۲۷ با مشخصات زیر پایان یافت

مشخصات

گزارش تصویری مراحل  انجام پروژه