فعالیت های ملی و بین‌المللی
موضوع قرارداد: تدوین استراتژی تأمین اعتبار سرمایه گذاری ملی در بخش فاضلاب کشور جمهوری اسلامی ایران
(پروژه از محل بانک جهانی تأمین اعتبار گردیده و توسط شرکت inter3 از کشور آلمان با همکاری این مشاور اجرا گردیده است)

کارفرما شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع قرارداد: بهینه سازی ساختار سازمانی بخش آب و فاضلاب کشور جمهوری اسلامی ایران
(پروژه از محل بانک جهانی تأمین اعتبار گردیده و توسط شرکت inter3 از کشور آلمان با همکاری این مشاور اجرا گردیده است)
کارفرما : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

موضوع قرارداد: ایجاد نظام مدیریت اولویت بندی طرح‌های آب و فاضلاب در مناطق روستایی کشور و نظارت بر پیاده سازی و اجرای آن
کارفرما : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
inter3
 شرکت inter3 شرکتی آلمانی با حوزه فعالیت بین المللی با زمینه های مهارتی زیر است:
  • ایجاد توسعه سازمان یافته استراتژیک در زمان تغییر شرایط محیطی
  • ایجادتوسعه زیربنائی در مناطق در حال رشد و در حال کوچک شدن
  • مدیریت منابع آب و احیاء بازار آب
تیم راهبری آکادمیک شرکت inter3 عبارتند از:
مینولف دایرکس: پروفسور جامعه شناسی، دکترای اقتصاد اجتماعی
شهروز مهاجری: دکترای مهندسی فرآیند محیط زیست
سوزان شون: دکترای جامعه شناسی، گرایش علوم سیاسی
روش کار این شرکت بدین گونه است که در هر پروژه با تشکیل یک شبکه کاری بین inter3، همکار بومی و کارفرما، مهارت ها و تجارب طرفین ذینفع از فرهنگ های مختلف را با هم در می آمیزد و به این شکل امکان استفاده از تجربیات مناطق دیگر را با در نظر گرفتن شرایط محلی فراهم می نماید.