ردیف عنوان بخشنامه دانلود
۱ پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
۲ حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
۳ آیین نامه روش کار شورای فنی استان
۴ راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
۵ آیین نامه تضمین معاملات دولتی
۶ آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی
۷ تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
۸ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران
۹ دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادها
۱۰ قانون بودجه سال ۹۶ کشور
۱۱ نظام فنی و اجرایی کشور